Y - Zadano

  • Y - Zadano

    Nonaccord. Nekordne inverzije.

    Kojim akordom počinje čuvena džez kompozicija „Devojka sa Ipaneme“? Ne-akord je akord koji se sastoji od 5 nota raspoređenih u terce. Naziv akorda potiče od naziva intervala između njegovih gornjih i donjih zvukova – nona. Broj akorda također ukazuje na ovaj interval: 9. Neakord se formira dodavanjem terce odozgo na sedmokord, ili (što dovodi do sličnog rezultata) dodavanjem none u korijensku notu istog sedmokorda. Ako je interval između donjeg i gornjeg zvuka velika nona, onda se neakord naziva velikim. Ako je interval između donjeg i gornjeg zvuka mali ne,…